2019上海三打一视频

Ho?t ??ng k? ni?m 88 n?m ngày thành l?p C?ng ?oàn Vi?t Nam

??ng lúc 16:55:37 ngày 26/07/2017 | L??t xem 1185

Ho?t ??ng k? ni?m 88 n?m ngày thành l?p C?ng ?oàn Vi?t Nam ( 28/7/1929 - 28/7/2017)
Liên ?oàn Lao ??ng Qu?n Ki?n An và Lê Chan t? ch?c giao h?u bóng ?á CNVCL? t?i san c? bóng ?á nhan t?o c?a C?ng ty C? Ph?n Qu?c T? Hoàng Minh - Tr??ng Trung c?p Bách Khoa H?i Phòng?
V? d? ch??ng trình có các ??ng chí là l?nh ??o các c?p Ban, Ngành c?a Qu?n Ki?n An và Qu?n Lê Chan?
Ch??ng trình ?? thành c?ng r?c r??

Ch??ng trình ???c ?ài phát thanh truy?n hình Ki?n An và truy?n hình Thành ph? ??n d? ghi hình và ??a tin?
Xin tran tr?ng c?m ?n các ??ng chí.


Các tin m?i h?n:

2019上海三打一视频Các tin c? h?n:

H? tr? Online
0225.3840.114
homicoedu@gmail.com
Th?ng kê khách truy c?p
  • H?m nay: 136
  • H?m qua: 234
  • Tu?n này: 6361
  • Tu?n tr??c: 4152
  • Tháng này: 370
  • Tháng tr??c: 2678
  • T?ng l??t truy c?p: 142950