2019上海三打一视频

Ngành C?ng ngh? th?ng tin, Chuyên ngành Qu?n tr? m?ng máy tính

Ngành C?ng ngh? th?ng tin

?

Chuyên ngành:

Qu?n tr? m?ng máy tính

K? thu?t viên

L?p ??t và b?o trì máy tính

L?p trình viên

?

?

1. Khóa h?c trang b? cho h?c viên:

-? V? ki?n th?c c? s?, c? s? chuyên ngành nh?: Chính tr?, Pháp lu?t an toàn lao ??ng, Ki?n trúc máy tính, l?p ??t và b?o trì máy vi tính, ?? h?a, ...

-? V? ki?n th?c và k? n?ng chuyên m?n: l?p trình và thi?t k? Website, thi?t l?p h? th?ng m?ng máy tính cho c? quan, t? ch?c, x? ly s? c? máy tính c?ng s?, ...

-? V? k? n?ng b? tr? cho c?ng tác: bi?t s? d?ng máy tính ?? so?n th?o v?n b?n, ?ng d?ng trong qu?n ly th?ng tin c?a t? ch?c, qu?n ly d? li?u, ... Có kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh giao ti?p thành th?o trong các m?i tr??ng làm vi?c hi?n ??i, liên doanh, doanh nghi?p t? nhan, doanh nghi?p - T?p ?oàn kinh t? nhà n??c, ... Có n?ng l?c t? ch? trong c?ng vi?c, kh?i nghi?p riêng, ...

?

2.? ??i t??ng tuy?n sinh và ph??ng th?c tuy?n sinh:

2.1:? ??i t??ng tuy?n sinh và th?i gian ?ào t?o:

-? H?c sinh ?? t?t nghi?p Trung h?c c? s? (h?t l?p 9): th?i gian ?ào t?o 3 n?m (có th? ??ng ky h?c 2 v?n b?ng: THPT và Trung c?p, ???c h??ng chính sách mi?n gi?m h?c phí);

-? H?c sinh ?? t?t nghi?p THPT, THBT ho?c t??ng ???ng: th?i gian ?ào t?o 18 - 20 tháng;

-? Sinh viên ?? t?t nghi?p Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c ngành khác ??ng ky h?c v?n b?ng 2: th?i gian ?ào t?o 12 - 15 tháng;

-? Sinh viên ?ang h?c ? tr??ng khác ?? hoàn thành các h?c ph?n s? ???c chuy?n ?i?m và mi?n h?c ??i v?i nh?ng h?c ph?n ?? hoàn thành, gi?m th?i gian h?c t?p.

2.2:? Ph??ng th?c tuy?n sinh:

*? Xét tuy?n qua h?c b? ??i v?i h? Trung c?p:

-? H? 2 n?m?(?? hoàn thành THPT ho?c t??ng ???ng):? Xét 2 m?n Toán, V?n;

-? H?? 3 n?m (h?t THCS tr? lên)?: Xét 2 m?n Toán, V?n và Ti?ng Anh;

*? ??i v?i h? ?ào t?o cho Chuyên viên, K? thu?t viên h?c theo chu?n qu?c t? v? Ti?ng Anh và chuyên m?n: s? tuy?n b?ng bài thi tr?c nghi?m và xét tuy?n h? s? (k?t qu? k? thi qu?c gia THPT ho?c ?i?m Toán, V?n, Anh c?a l?p 9 - THCS ho?c l?p 12 - THPT);

?

3.? Ch? tiêu tuy?n sinh ?ào t?o:

-? N?m 2017:? h? THCS 60 ch? tiêu, h? THPT và các h? khác 90 ch? tiêu;

-? N?m 2018:? h? THCS 60 ch? tiêu, h? THPT và các h? khác 120 ch? tiêu;

?

H? tr? Online
0225.3840.114
homicoedu@gmail.com
Th?ng kê khách truy c?p
  • H?m nay: 173
  • H?m qua: 234
  • Tu?n này: 6398
  • Tu?n tr??c: 4152
  • Tháng này: 407
  • Tháng tr??c: 2678
  • T?ng l??t truy c?p: 142987