2019上海三打一视频

Tuy?n d?ng lao ??ng 2018

??ng lúc 12:51:30 ngày 02/05/2018 | L??t xem 1180

C?NG TY C? PH?N QU?C T? HOàNG MINH

TUY?N D?NG NH?N S? 6 THáNG CU?I N?M 2018

C?n c? nhu c?u s? d?ng lao ??ng c?a C?ng ty và các ??n v? thành viên, C?ng ty c? ph?n qu?c t? Hoàng Minh th?ng báo k? ho?ch tuy?n d?ng Quy 3 và 4 n?m 2018 nh? sau:

1.? Nhan viên k? toán:

-? Yêu c?u: N? t? 25 tu?i tr? lên, t?t nghi?p t? Trung c?p tr? lên, giao ti?p t?t, có kinh nghi?m ít nh?t 3 n?m, thành th?o nghi?p v? k? toán và báo cáo tài chính, khai báo thu? …

2019上海三打一视频-? S? l??ng: 02 ng??i

2019上海三打一视频-? ??a ?i?m làm vi?c: t?i c? s? 138 Hai Bà Tr?ng (01), C?u Viên Ki?n An (1)

2019上海三打一视频-? Thu nh?p: t? 4,5 - 6,5 tri?u (ho?c theo th?a thu?n v? th?i gian và kh?i l??ng c?ng vi?c), có ?óng BHXH.

2.? Nhan viên B? ph?n Hành chính - K? thu?t:

-? Yêu c?u: Nam t? 25 - 40 tu?i, t?t nghi?p t? Trung c?p tr? lên, ???c ?ào t?o ho?c có k? n?ng làm vi?c v? ?i?n dan d?ng, tin h?c, d?ng thành th?o tin h?c v?n phòng, n?m b?t c? b?n v? m?ng máy tính và Internet …

-? S? l??ng: 01 ng??i

-? ??a ?i?m làm vi?c chính: C?u Viên Ki?n An (ph? trách kho, th?ng kê, trang thi?t b?, c? s? v?t ch?t …)

2019上海三打一视频-? Thu nh?p: t? 4,5 - 7 tri?u (ho?c theo th?a thu?n v? th?i gian và kh?i l??ng c?ng vi?c), có ?óng BHXH.

3.? Giáo viên M?m non:

2019上海三打一视频-? Yêu c?u: N? t? 23 tu?i tr? lên, t?t nghi?p t? Trung c?p s? ph?m M?m non tr? lên, giao ti?p t?t, có kinh nghi?m ít nh?t 2 n?m, ?u tiên ng??i có n?ng khi?u v? hát, h?a, nh?c ho?c có n?ng l?c t? ch?c ho?t ??ng ngo?i khóa …

2019上海三打一视频-? S? l??ng: Giáo viên M?m non 03 ng??i

2019上海三打一视频-? ??a ?i?m làm vi?c chính: C?u Viên Ki?n An

2019上海三打一视频-? Thu nh?p: t? 4,0 - 6,0 tri?u (ho?c theo th?a thu?n v? th?i gian và kh?i l??ng c?ng vi?c), có ?óng BHXH.

*? Nh?n th?c t?p sinh s? ph?m M?m non vào các ??t tháng 02 ??n tháng 05, nh?n giáo viên t?p s? h?p ??ng t? 6 - 12 tháng có l??ng (tuy?n t? tháng 6 - 12 hàng n?m).

4.? Giáo viên Ti?ng Anh:

-? Yêu c?u: Nam ho?c N? t? 25 tu?i tr? lên, t?t nghi?p t? Cao ??ng s? ph?m chuyên ngành Ti?ng Anh, ho?c ??i h?c ngành: Ti?ng Anh, ng?n ng? Anh … n?ng l?c t??ng ???ng 7.0 IETTS tr? lên, nhanh nh?n giao ti?p t?t, có kinh nghi?m ít nh?t 2 n?m, ?u tiên ng??i có n?ng khi?u ho?c có n?ng l?c t? ch?c ho?t ??ng ngo?i khóa …

-? S? l??ng: 02 ng??i

-? ??a ?i?m làm vi?c: t?i c? 02 c? s? 138 Hai Bà Tr?ng, C?u Viên Ki?n An

-? Thu nh?p: t? 4,5 - 7,5 tri?u (ho?c theo th?a thu?n v? th?i gian và kh?i l??ng c?ng vi?c), có ?óng BHXH.

5.? Nhan viên b?o v?, h?u c?n:

-? Yêu c?u: Nam tu?i t? 23 tr? lên, ???c b?i d??ng nghi?p v? v? c?ng vi?c liên quan, trình ?? v?n hóa 12/12 ho?c t??ng ???ng, nhanh nh?n, bao quát t?t, s?n sàng tham gia các c?ng vi?c theo phan c?ng.

2019上海三打一视频-? S? l??ng: 01 ng??i

2019上海三打一视频-? ??a ?i?m làm vi?c: C?u Viên, Ki?n An

2019上海三打一视频-? Thu nh?p: t? 4,0 - 6,5 tri?u (ho?c theo th?a thu?n v? th?i gian và kh?i l??ng c?ng vi?c), có ?óng BHXH.

*? H? s? g?m:2019上海三打一视频 s? y?u ly l?ch (có xác nh?n ??a ph??ng trong 6 tháng g?n nh?t), b?n sao ch?ng minh th?, h? kh?u, b?ng t?t nghi?p (THPT ho?c TC, C?, ?H, ch?ng ch? ngh? …), 2 ?nh 4 x 6 cm (ch?p trong 6 tháng g?n nh?t) và các gi?y t? khác tùy vì trí theo yêu c?u.

-? Th?i gian nh?n h? s?: t? 05/05/2018, ph?ng v?n hàng tu?n vào th? 4, 5, 6.

Th?ng tin chi ti?t liên h? t?i:2019上海三打一视频 V?n phòng TCBKHP s? 138 Hai Bà Tr?ng, Qu?n Lê Chan, HP (0225.3840114) ho?c Tr??ng M?m non 2 - ???ng H?ng ??c, Khu ?? th? C?u Viên, Ph??ng B?c S?n, Qu?n Ki?n An.

Các tin m?i h?n:

2019上海三打一视频Các tin c? h?n:

H? tr? Online
0225.3840.114
homicoedu@gmail.com
Th?ng kê khách truy c?p
  • H?m nay: 116
  • H?m qua: 289
  • Tu?n này: 2171
  • Tu?n tr??c: 4152
  • Tháng này: 959
  • Tháng tr??c: 922
  • T?ng l??t truy c?p: 138760