2019上海三打一视频

Tuy?n sinh

 • TUY?N SINH H? TRUNG C?P CHíNH QUY Có ??U VàO T? THCS 2019

  TUY?N SINH H? TRUNG C?P CHíNH QUY Có ??U VàO T? THCS 2019

  ??ng lúc 10:04:53 ngày 22/03/2019 | L??t xem 497

  2019上海三打一视频Tuy?n sinh trung c?p có ??u vào t? THCS n?m 2019

 • Ngành C?ng ngh? th?ng tin, Chuyên ngành Qu?n tr? m?ng máy tính

  Ngành C?ng ngh? th?ng tin, Chuyên ngành Qu?n tr? m?ng máy tính

  2019上海三打一视频??ng lúc 16:37:11 ngày 11/04/2017 | L??t xem 2073

  Tr??ng Trung c?p Bách Khoa H?i Phòng tuy?n sinh??ào t?o Ngành CNTT, chuyên ngành Qu?n tr? m?ng máy tính.

 • Tuy?n sinh h? Trung c?p chính quy n?m 2017

  Tuy?n sinh h? Trung c?p chính quy n?m 2017

  2019上海三打一视频??ng lúc 14:01:57 ngày 11/04/2017 | L??t xem 1530

  2019上海三打一视频Tr??ng Trung c?p Bách Khoa H?i Phòng tuy?n sinh h? Trung c?p chính quy n?m 2017.

 • Tuy?n sinh Trung c?p và l?p 10 - THPT n?m 2017

  Tuy?n sinh Trung c?p và l?p 10 - THPT n?m 2017

  ??ng lúc 08:50:55 ngày 11/04/2017 | L??t xem 1549

  Tuy?n sinh Trung c?p h?c 3 n?m 2 b?ng: THPT và Trung c?p dành cho h?c sinh t?t nghi?p THCS

 • Tuy?n sinh Trung c?p n?m 2017

  Tuy?n sinh Trung c?p n?m 2017

  ??ng lúc 13:25:31 ngày 22/03/2017 | L??t xem 1627

  ?Y BAN NH?N D?N THàNH PH? HP

  TR??NG TRUNG C?P BáCH KHOA

  H?I PHòNG

  ?

  S? : 06 /TBTS-BKHP

  ?

  ?

  C?NG HOà X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

  ??c l?p - T? do - H?nh Phúc

  ?

  ? H?i Phòng, ngày 15 tháng 03 n?m 2017

  ?

  TH?NG BáO TUY?N SINH

  H? TRUNG C?P CHíNH QUY - N?M 2017

  ?

  ?
  ?

  ?

  Tr??ng Trung c?p Bách Khoa H?i Phòng (m? tr??ng: 0310) tuy?n sinh n?m h?c 2017 - 2018 h? trung c?p chính quy các ngành sau:

  -? K? toán, K? toán Doanh nghi?p????????????????????????? -? M? ngành:? 01 ????

  -? Tài chính Ngan hàng ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?-? M? ngành:? 02?? ??

  -? C?ng ngh? th?ng tin, Qu?n tr? m?ng máy tính?? -? M? ngành:? 03? ???

  ?

  1.? ??i t??ng tuy?n sinh và th?i gian ?ào t?o: H?c sinh ?? t?t nghi?p THPT ho?c ?? hoàn thành ch??ng trình THPT:? th?i gian ?ào t?o 18 - 20 tháng.

  -? H?c sinh ?? t?t nghi?p THCS (h?t l?p 9):? th?i gian ?ào t?o 3 n?m (h?c 2 ch??ng trình: V?n hóa THPT và Trung c?p chính quy, ???c Nhà n??c h? tr? 100% h?c phí);

  -? H?c sinh ?? có b?ng t?t nghi?p Trung c?p tr? lên ngành khác: th?i gian ?ào t?o 14 - 16 tháng; Sinh viên ?? có ?i?m t?i Tr??ng th? nh?t ???c chuy?n ?i?m và mi?n h?c;

  2.? Hình th?c tuy?n sinh:? Xét tuy?n qua h? s?;

  3.? Ph??ng th?c và ch??ng trình ?ào t?o: ?áp d?ng quy ch? ?ào t?o tín ch?, h?c viên có th? ??ng ky nguy?n v?ng h?c theo l?p vào gi? hành chính ho?c ngoài gi? hành chính các ngày trong tu?n (l?p ngoài gi? hành chính h?c 3- 4 bu?i t?i và ngày Ch? nh?t);

  -? Ch??ng trình ?ào t?o 70% th?c hành chuyên ngành và Ngo?i ng? giao ti?p c? b?n, sau khi hoàn thành khóa h?c Trung c?p chính quy h?c viên có ???c các k? n?ng sau: Ki?n th?c và kh? n?ng làm vi?c v? chuyên ngành thành th?o; S? d?ng thành th?o máy vi tính cho các c?ng vi?c liên quan; S? d?ng ngo?i ng? giao ti?p c? b?n m?c A2 - B1;?

  - ?SV có nhu c?u s? ???c t? v?n ?? h?c ti?p liên th?ng lên trình ?? Cao ??ng và ??i h?c (thêm t? 1,5 ??n 3 n?m) t? ch?c tuy?n vào các ??t tháng 4, 8 và 11 hàng n?m;

  4.? Th?i gian tuy?n sinh:? Nh?n h? s? t? ngày 20/03/2017;

  -? H? s? làm theo m?u c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o (có s?n t?i Tr??ng);

  -? H?c sinh ???c h??ng m?i ch? ?? ?u ??i do nhà n??c quy ??nh: Ch? ?? chính sách, h?c b?ng, vay v?n ?u ??i, … và có c? h?i nh?n “H?c b?ng Bách Khoa” hàng n?m do Tr??ng t? ch?c xét và trao t?ng.

  5.? Các ??t xét tuy?n n?m 2017: ?Nhà tr??ng t? ch?c xét tuy?n và thành l?p các l?p vào mùng 10 hàng tháng ??i v?i h? s? d? tuy?n n?p tr??c ?ó;

  ??a ?i?m ti?p nh?n h? s?:

  TR??NG TRUNG? C?P BáCH KHOA H?I PHòNG

  V?n phòng tuy?n sinh và c? s? ?ào t?o t?i: Trung tam Giáo d?c KTTH - HN H?i Phòng

  - Ng? 138 Hai Bà Tr?ng (Cát Dài), Lê Chan, HP (T?ng 3 Khu A)

  - ?i?n tho?i: (031) 3843332 - (031) 6294478 - Website: http://rachdian.com

 • Tuy?n sinh h? trung c?p chính quy n?m 2017

  Tuy?n sinh h? trung c?p chính quy n?m 2017

  ??ng lúc 15:50:59 ngày 28/02/2017 | L??t xem 1627

 • Tuy?n sinh h? trung c?p chuyên nghi?p n?m 2017

  Tuy?n sinh h? trung c?p chuyên nghi?p n?m 2017

  2019上海三打一视频??ng lúc 15:50:37 ngày 28/02/2017 | L??t xem 1582

 • Tuy?n sinh h? s? c?p n?m 2017

  Tuy?n sinh h? s? c?p n?m 2017

  ??ng lúc 15:50:10 ngày 28/02/2017 | L??t xem 1506

 • Tuy?n sinh h?c liên th?ng n?m 2017

  Tuy?n sinh h?c liên th?ng n?m 2017

  ??ng lúc 15:49:43 ngày 28/02/2017 | L??t xem 1401

H? tr? Online
0225.3840.114
homicoedu@gmail.com
Th?ng kê khách truy c?p
 • H?m nay: 117
 • H?m qua: 289
 • Tu?n này: 2172
 • Tu?n tr??c: 4152
 • Tháng này: 960
 • Tháng tr??c: 922
 • T?ng l??t truy c?p: 138761