2019上海三打一视频

TUY?N SINH H? TRUNG C?P CHíNH QUY Có ??U VàO T? THCS 2019

TUY?N SINH

H? TRUNG C?P CHíNH QUY Có ??U VàO T? THCS

(?ào t?o V?n hóa THPT: L?p 10, 11, 12 + Trung c?p h? chính quy t?p trung)

?

Tr??ng Trung c?p Bách Khoa H?i Phòng (m? tr??ng TCD 0310) tuy?n sinh n?m h?c 2019 - 2020 h? Trung c?p chính quy có ??u vào t? THCS (h?t l?p 9):

1.? ??i t??ng:? H?c sinh ?? t?t nghi?p THCS (h?t l?p 9);

2.? Ph??ng th?c tuy?n sinh: xét tuy?n qua h?c b? THCS, xét T?ng ?i?m t?ng k?t 2 m?n Toán + V?n l?p 9 ??t t? 10,0 tr? lên, h?nh ki?m Khá tr? lên);

3.? Ch??ng trình h?c:? H?c sinh ???c h?c ??ng th?i 02 n?i dung, g?m:

-? Ch??ng trình v?n hóa:? H?c các m?n v?n hóa l?p 10, 11, 12 theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c - ?ào t?o, tham d? k? thi qu?c gia và nh?n b?ng t?t nghi?p THPT;

-? Ch??ng trình Trung c?p h? chính quy: h?c sinh ???c ??ng ky ch?n m?t trong các chuyên ngành sau ?ay (???c chuy?n ngành trong n?m th? nh?t):?C?ng ngh? th?ng tin (Chuyên ngành Qu?n tr? m?ng máy tính);?K? toán doanh nghi?p;? Tài chính Ngan hàng; …

4.? T?ng th?i gian ?ào t?o:? 03 n?m (V?n hóa THPT + Trung c?p)

5.?? H?c phí: ???

- H?c phí v?n hóa THPT: th?c hi?n theo quy ??nh c?a Nhà n??c ??i v?i h? THPT c?ng l?p (125.000 ??ng/ tháng);

- H?c phí Trung c?p: ???c Nhà n??c c?p 100%.

6.? H?c sinh ???c h??ng: các ch? ?? chính sách, h?c b?ng, mi?n gi?m h?c phí…

Sau khi T?t nghi?p h?c sinh ???c chuy?n ti?p h?c liên th?ng lên h? Cao ??ng, ??i h?c cùng chuyên ngành theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c - ?ào t?o.

*? ??c bi?t:? H?c sinh n?p h? s? d? tuy?n ho?c nh?p h?c tr??c ngày 30/06 s? ???c nh?n quà ??u khóa t? Qu? h?c b?ng Bách Khoa t??ng ???ng 2 tri?u/ h?c sinh;

7.? H?n nh?n h? s?:? ??n 30/06/2019;

8.? ??a ?i?m ti?p nh?n h? s? tuy?n sinh:

TR??NG TRUNG C?P BáCH KHOA H?I PHòNG

C? s? ?ào t?o t?i: Trung tam Giáo d?c KTTH - H??ng nghi?p H?i Phòng

Ng? 138 Hai Bà Tr?ng, qu?n Lê Chan, H?i Phòng - ?T: (0225) 3843332

----------? Nh?n h? s? t? 7h ??n 20h các ngày trong tu?n ----------

H? tr? Online
0225.3840.114
homicoedu@gmail.com
Th?ng kê khách truy c?p
  • H?m nay: 127
  • H?m qua: 300
  • Tu?n này: 7719
  • Tu?n tr??c: 4152
  • Tháng này: 1728
  • Tháng tr??c: 2678
  • T?ng l??t truy c?p: 144308