2019上海三打一视频

Tuy?n sinh h? Trung c?p chính quy n?m 2017

TH?NG BáO TUY?N SINH

H? TRUNG C?P CHíNH QUY - N?M 2017

?
? ?

Tr??ng Trung c?p Bách Khoa H?i Phòng (m? tr??ng: 0310) tuy?n sinh n?m h?c 2017 - 2018 h? trung c?p chính quy các ngành sau:

-? K? toán, K? toán Doanh nghi?p???????????????????????????? ?????????? -? M? ngành:? 01 ?????????

-? Tài chính Ngan hàng????????????????????????????????????????????????????????? -? M? ngành:? 02?? ???????

-? C?ng ngh? th?ng tin, Qu?n tr? m?ng máy tính???? -? M? ngành:? 03? ???????

?

1.? ??i t??ng tuy?n sinh và th?i gian ?ào t?o: H?c sinh ?? t?t nghi?p THPT ho?c ?? hoàn thành ch??ng trình THPT:? th?i gian ?ào t?o 18 - 20 tháng.

-? H?c sinh ?? t?t nghi?p THCS (h?t l?p 9):? th?i gian ?ào t?o 3 n?m (h?c 2 ch??ng trình: V?n hóa THPT và Trung c?p chính quy, ???c Nhà n??c h? tr? 100% h?c phí);

-? H?c sinh ?? có b?ng t?t nghi?p Trung c?p tr? lên ngành khác: th?i gian ?ào t?o 14 - 16 tháng; Sinh viên ?? có ?i?m t?i Tr??ng th? nh?t ???c chuy?n ?i?m và mi?n h?c;

2.? Hình th?c tuy?n sinh:? Xét tuy?n qua h? s?;

3.? Ph??ng th?c và ch??ng trình ?ào t?o: ?áp d?ng quy ch? ?ào t?o tín ch?, h?c viên có th? ??ng ky nguy?n v?ng h?c theo l?p vào gi? hành chính ho?c ngoài gi? hành chính các ngày trong tu?n (l?p ngoài gi? hành chính h?c 3- 4 bu?i t?i và ngày Ch? nh?t);

-? Ch??ng trình ?ào t?o 70% th?c hành chuyên ngành và Ngo?i ng? giao ti?p c? b?n, sau khi hoàn thành khóa h?c Trung c?p chính quy h?c viên có ???c các k? n?ng sau: Ki?n th?c và kh? n?ng làm vi?c v? chuyên ngành thành th?o; S? d?ng thành th?o máy vi tính cho các c?ng vi?c liên quan; S? d?ng ngo?i ng? giao ti?p c? b?n m?c A2 - B1;?

- ?SV có nhu c?u s? ???c t? v?n ?? h?c ti?p liên th?ng lên trình ?? Cao ??ng và ??i h?c (thêm t? 1,5 ??n 3 n?m) t? ch?c tuy?n vào các ??t tháng 4, 8 và 11 hàng n?m;

4.? Th?i gian tuy?n sinh:? Nh?n h? s? t? ngày 08/03/2017;

-? H? s? làm theo m?u c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o (có s?n t?i Tr??ng);

-? H?c sinh ???c h??ng m?i ch? ?? ?u ??i do nhà n??c quy ??nh: Ch? ?? chính sách, h?c b?ng, vay v?n ?u ??i, … và có c? h?i nh?n “H?c b?ng Bách Khoa” hàng n?m do Tr??ng t? ch?c xét và trao t?ng.

5.? Các ??t xét tuy?n n?m 2017: ?Nhà tr??ng t? ch?c xét tuy?n và thành l?p các l?p vào mùng 10 hàng tháng ??i v?i h? s? d? tuy?n n?p tr??c ?ó;

??a ?i?m ti?p nh?n h? s?:

TR??NG TRUNG? C?P BáCH KHOA H?I PHòNG

V?n phòng tuy?n sinh và c? s? ?ào t?o t?i: Trung tam Giáo d?c KTTH - HN H?i Phòng

- Ng? 138 Hai Bà Tr?ng (Cát Dài), Lê Chan, HP (T?ng 3 Khu A)

- ?i?n tho?i: (031) 3843332 - (031) 6294478 - Website: http://rachdian.com

?

H? tr? Online
0225.3840.114
homicoedu@gmail.com
Th?ng kê khách truy c?p
  • H?m nay: 1
  • H?m qua: 281
  • Tu?n này: 7293
  • Tu?n tr??c: 4152
  • Tháng này: 1302
  • Tháng tr??c: 2678
  • T?ng l??t truy c?p: 143882