2019上海三打一视频

Tuy?n sinh Trung c?p và l?p 10 - THPT n?m 2017

TUY?N SINH

H? TRUNG C?P CHíNH QUY Có ??U VàO T? THCS

(?ào t?o V?n hóa THPT: L?p 10, 11, 12 + Trung c?p h? chính quy t?p trung)

?

?

?

?Tr??ng Trung c?p Bách Khoa H?i Phòng (m? tr??ng 0310) tuy?n sinh n?m h?c 2017 - 2018 h? Trung c?p chính quy có ??u vào t? THCS (h?t l?p 9):

1.? ??i t??ng:? H?c sinh ?? t?t nghi?p THCS (h?t l?p 9);

2.? Ch??ng trình h?c:? H?c sinh ???c h?c ??ng th?i 02 n?i dung, g?m:

-? Ch??ng trình v?n hóa:? H?c các m?n v?n hóa l?p 10, 11, 12 theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c - ?ào t?o, ???c d? thi và nh?n b?ng t?t nghi?p THPT;

-? Ch??ng trình Trung c?p chuyên nghi?p h? chính quy: h?c sinh ???c ??ng ky ch?n m?t trong các chuyên ngành sau ?ay (???c phép chuy?n ngành trong h?c k? 1):

+? K? toán (Chuyên ngành K? toán doanh nghi?p)

+? Tài chính Ngan hàng

+? C?ng ngh? th?ng tin (Chuyên ngành Qu?n tr? m?ng máy tính)

-? Ch??ng trình ngh? t? ch?n: ?i?n t?, ?i?n dan d?ng và c?ng nghi?p, B?o trì và qu?n ly phòng máy tính, L?p trình, Qu?n tr? m?ng, Thi?t k? ?? ho?, H??ng d?n viên du l?ch, Qu?n tr? nhan s?, Nghi?p v? hành chính v?n phòng …

3.? T?ng th?i gian ?ào t?o:? 03 n?m (V?n hóa THPT + Trung c?p chính quy)

4.? Ph??ng th?c tuy?n sinh:? Xét tuy?n h?c b? THCS, h? s? làm theo m?u c?a Tr??ng;

5.? H?c sinh ???c h??ng các ch? ??: Ch? ?? gia ?ình chính sách, h?c b?ng, mi?n gi?m h?c phí… Sau khi T?t nghi?p h?c sinh ???c chuy?n ti?p h?c liên th?ng lên h? Cao ??ng, ??i h?c cùng chuyên ngành theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c - ?ào t?o.

*? H?c phí h? 03 n?m các ngành ?ào t?o c?a Tr??ng ???c Nhà n??c h? tr? 100% h?c phí theo Lu?t Giáo d?c ngh? nghi?p 2015.

6.? L? phí s? tuy?n:? 100.000 ??ng/ h? s?;

7.? H?n nh?n h? s?:? ??t 1 ??n 30/06;?? ??t 2 ??n 30/07 (Ng?ng nh?n khi ?? ?? ch? tiêu)

8.? ??a ?i?m ??ng ky h?c và nh?n h? s? tuy?n sinh:

TR??NG TRUNG C?P BáCH KHOA H?I PHòNG

V?n phòng tuy?n sinh và c? s? ?ào t?o t?i: Trung tam Giáo d?c KTTH - HN H?i Phòng

- Ng? 138 Hai Bà Tr?ng (Cát Dài), Lê Chan, HP (T?ng 3 Khu A)

- ?i?n tho?i: (225) 3843332 - (225) 2632764

Nh?n h? s? t? 7h ??n 21h các ngày trong tu?n (c? Ch? nh?t)? -? Website: http://rachdian.com

H? tr? Online
0225.3840.114
homicoedu@gmail.com
Th?ng kê khách truy c?p
  • H?m nay: 190
  • H?m qua: 281
  • Tu?n này: 7482
  • Tu?n tr??c: 4152
  • Tháng này: 1491
  • Tháng tr??c: 2678
  • T?ng l??t truy c?p: 144071